Khơi nguồn động lực tăng trưởng

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO BỀN VỮNG

Khởi tạo sức mạnh Doanh nghiệp

KHAI PHÁ TIỀM NĂNG CÁ NHÂN

Dr Nhon

TS. Nguyễn Thành Nhơn ý thức sâu sắc rằng: ngoài những yêu cầu về phẩm chất và năng lực, tầng lớp lãnh đạo doanh nghiệp và xã hội tại Việt Nam cần hiểu về tâm lý học, trước hết là tâm lý của chính mình để xây dựng nền tảng vững về tâm trí, mạnh về tinh thần. Mỗi người có đời sống tinh thần và những cơ chế tâm lý nhất định để đưa ra những quyết sách quan trọng. Bất cứ ai trong chúng ta đều đã, đang và có thể thường xuyên phải đối mặt với áp lực. Lãnh đạo là một vị trí cao, đồng nghĩa với điều đó là áp lực nhà lãnh đạo phải đối mặt cũng sẽ lớn hơn. Họ cần được chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ. Đây là điều kiện tiên quyết giúp các nhà lãnh đạo khỏe mạnh về tinh thần, chuyên tâm vào công việc tạo ra thay đổi và phát triển. Đó cũng chính là mục tiêu TS. Nguyễn Thành Nhơn hướng đến khi nghiên cứu về Tâm lý học hành vi.

Chia sẻ từ Nhà sáng lập

Sứ mệnh, Tầm nhìn & Giá trị của Tâm lý học lãnh đạo

Sứ mệnh: Đồng hành giải quyết những vấn đề liên quan đến người lãnh đạo và tổ chức trong quá trình hoạt động (hoạt động doanh nghiệp và hoạt động xã hội).

Tầm nhìn: Phát triển thế hệ lãnh đạo Việt Nam bền vững góp phần nâng cao vị thế quốc gia, dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Giá trị: Liêm chính – Khai phóng – Bền vững

Liêm chính (Integrity): Cam kết và hành động theo những giá trị đạo đức phổ quát, đặc biệt luôn hoạt động minh bạch và ngay thẳng.

Khai phóng (Liberation): Tin tưởng về khả năng vô hạn bên trong mỗi con người, nỗ lực đồng hành, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thấy được tiềm năng cũng như tiến đến triển nở những tiềm năng đó.

Bền vững (Sustainability): Hoạt động hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh xã hội nhiều biến động; hỗ trợ tổ chức, cá nhân không ngừng thay đổi để trở thành phiên bản ngày càng tốt hơn, đáp ứng tốt với những mục tiêu phát triển trong hiện tại và tương lai.

Các hoạt động của CNM

Kiến tạo thế hệ lãnh đạo Việt Nam bền vững

KHÓA HỌC

DỊCH VỤ KHÁC

Những con số biết nói

Học viên tốt nghiệp
Học viên đang theo học
+
Đối tác
+
Năm kinh nghiệm

Chúng tôi vinh dự được hợp tác với những khách hàng có tầm nhìn

Những đối tác đáng tin cậy & các chuyên gia giàu kinh nghiệm của CNM từng tham gia hợp tác cho các dự án trong và ngoài nước