Tamlylanhdao

Vấn đề căng thẳng ở lãnh đạo nhìn từ khía cạnh sinh học (P1)

Các nghiên cứu ban đầu về những người có nhu cầu cao về quyền lực hay nhiều mong muốn tác động đến người khác cho thấy rằng những nhu cầu này ảnh hưởng đến cá nhân làm thay đổi một số chỉ số cơ thể giống như họ bị căng thẳng sinh học thật sự …

Vấn đề căng thẳng ở lãnh đạo nhìn từ khía cạnh sinh học (P1) Read More »