Cố vấn

“Một người cố vấn là người nhìn thấy nhiều tài năng và khả năng bên trong bạn hơn là bạn nhìn thấy ở chính mình, và giúp phát huy những điều đó ra khỏi bạn.” — Bob Proctor.

Cố vấn (mentor) và khai vấn (coach) dù mang điểm chung lớn là cùng hướng đến giải pháp tuy nhiên dễ nhận ra sự khác nhau của hai vai trò này là: khai vấn đặt trọng tâm vào việc hỏi – giúp coachee trả lời và từ đó sáng tỏ, tìm ra hướng đi. Còn cố vấn thường chú trọng đến việc nói – cung cấp thông tin, định hướng để mentee tìm ra giải pháp
Thông thường có các hình thức cố vấn sau:
1⃣ Cố vấn cá nhân (One-on-one mentoring): Đây là khái niệm chung về hình thức mentoring cơ bản nhất với 1 người cố vấn và 1 người có nhu cầu được cố vấn;
2⃣ Cố vấn nhóm (Group-based mentoring): Một mentor có thể cố vấn cho nhiều mentee trong 1 khoảng thời gian cố định hoặc/và không gian cố định;
3⃣ Cố vấn tình huống (Situational mentoring): Hình thức cố vấn này dùng trong trường hợp hỗ trợ một hay một số người đạt được những kỹ năng nhất định để thực hiện công việc cụ thể nào đó.
4⃣ Cố vấn nghề nghiệp (Developmental & Career mentoring): Mentor trong trường hợp này sẽ đồng hành cùng mentee trong dài hạn, nội dung cố vấn thường đa dạng, giao thoa giữa cuộc sống, công việc, sự nghiệp.
5⃣ Cố vấn chéo (Peer mentoring): Hình thức cố vấn cá nhân hoặc nhóm mà ở đó vai trò menter và mentee cùng có ở một người. Ví dụ như các nhân viên cùng phòng ban cố vấn lẫn nhau thông qua việc chia sẻ và phản hồi.
6⃣ Cố vấn ngược (Reverse mentoring): Trong một công ty thông thường người vào trước sẽ có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hơn tuy nhiên trong bối cảnh 4.0, những người trẻ nhạy bén hơn trong tiếp cận công nghệ. Và dù là nhân viên mới họ vẫn có vai trò là MKO – người hiểu biết hơn (More Knowledgeable Other) chia sẻ cho các đồng nghiệp đi trước.

Liên hệ ngay với chúng tôi

337/7 Nguyễn Trãi – P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

info@nhon.com.vn

peternhon@nhon.com.vn

(+84) 28 5431 9266